×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

کتب منتشر شده توسط مرکز تحقیقات چشم

"چشم پزشکی عمومی"

دکتر محمد علی جوادی - دکتر سپهر فیضی - دکتر دانیال نجدی

"راهنمای تشخیص و درمان بیماری های چشم"

دکتر محدثه فیضی

"بیماری های عفونی قرنیه"

دکتر محمد علی جوادی

"پیوند قرنیه؛ تشخیص، درمان"

دکتر محمدعلی جوادی - دکتر حسین محمدربیع - دکتر کیانا حسن پور

"آسیب های چشمی ناشی از گاز خردل در جانبازان شیمیایی"

دکتر محمدعلی جوادی - دکتر سپهر فیضی

"مبانی فیکوامولسیفیکیشن (فیزیک/ تکنیک)" ویراست دوم

دکتر محمدعلی جوادی - دکتر امیر فرامرزی - دکتر محمدرضا جعفری نسب

 "مبانی فیکوامولسیفیکیشن (فیزیک/ تکنیک)" ویراست سوم

دکتر محمدعلی جوادی - دکتر امیر فرامرزی - دکتر محمدرضا جعفری نسب

"توموگرافی قرنیه (تفسیر پنتاکم و گالیله)"

دکتر محمدعلی جوادی- دکتر امیر فرامرزی- دکتر فرید کریمیان

دکتر سپهر فیضی- دکتر سعید رحمنی

"توپوگرافی قرنیه بر اساس پلاسیدودیسک و ارب اسکن"

دکتر محمدعلی جوادی - دکتر امیر فرامرزی - دکتر محمدرضا جعفری نسب

"توپوگرافی قرنیه بر اساس پلاسیدودیسک"

دکتر محمدعلی جوادی - دکتر امیر فرامرزی - دکتر محمدرضا جعفری نسب

"فراگیری آسان انحرافات چشمی"

دکتر ژاله رجوی

"اپتیک هندسی"

دکتر عباس باقری - دکتر مریم آل طه

"رفرکشن بالینی و تجویز عینک" 

دکتر عباس باقری - دکتر مریم آل طه

"اپتیک و رفراکشن"

دکتر عباس باقری - دکتر مریم آل طه

"اخلاق پزشکی و انتظار بیمار از پزشک"

دکتر محمد علی جوادی - دکتر محمود عباسی - دکتر حسین ضیائی

تنظیمات قالب