×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر ساره صافی

استادیار بینایی سنجی

H-index: 28

تعداد مقالات بر اساس اسکوپوس: 99

پست الکترونیک: safi@sbmu.ac.ir

(سامانه علم سنجی)

تنظیمات قالب