×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

رسالت اصلی مرکز، انجام مطالعات اپیدمیولوژیک و مبتنی بر جامعه به منظور تعیین الگوی بیماری های چشمی و علل قابل اجتناب نابینایی و مراقبت از چشم و ارائه نتایج در مجامع علمی و اجرایی می باشد.

تنظیمات قالب