×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

  • شیوع و علل نابینایی و کم بینایی و شیوع و بار بیماریهای چشمی شایع
  • غربالگری بیماریهای چشمی و برنامه های ثبت بیماریهای چشمی
  • برنامه ریزی، تولید شواهد و مستندات و پیاده سازی مدلها در زمینه مراقبت از چشم و پیشگیری از نابینایی {مشارکت ملی و بین المللی (در راستای تحقق اهداف سازمان جهانی بهداشت در حوزه مراقبت از چشم و پیشگیری از نابینایی به ویژه دو شاخص اصلی مراقبت از بینایی ارائه شده توسط این سازمان )}
تنظیمات قالب