×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

با توجه به اهمیت شناخت ابعاد مختلف بیماری های شایع چشمی در سطح جامعه و نظر به پیشرفت روزافزون اقدامات پیشگیرانه در جهان، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماریهای چشم، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ تاسیس و در تاریخ 1395/11/17 به اخذ مجوز قطعی گردید. فعالیتهای این مرکز در راستای اهداف بین المللی (به ویژه سازمان جهانی بهداشت)، منطقه ای و ملی (دفتر سلامت چشم و پیشگیری از نابینایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) بوده و فعالیت های گسترده ای در قالب مطالعات جمعیت محور توسط این مرکز انجام شده است. به طور مثال در این مرکز، پژوهش های دامنه داری در زمینه غربالگری رتینوپاتی دیابتی با استفاده از تکنولوژی های نوین مانند تله مدیسین، هوش مصنوعی و همچنین توسعه مراقبت های چشمی همسو با سیاست های بهداشتی کشور، منطقه و استراتژیهای بین المللی انجام شده است.

تنظیمات قالب