×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اهداف کلان

 

1- انجام مطالعات میدانی در زمینه علل قابل اجتناب نابینایی و کم بینایی در سطح کشور و به کارگیری نتایج به منظور حمایت طلبی و پایش برنامه های پیشگیری از نابینایی در سطح کشور

2- انجام مطالعات پایلوت مداخلات سیستم بهداشتی در حوزه مراقبت از چشم و پیشگیری از نابینایی

3- انجام طرحهای فناورانه 

4- همکاری با سازمان ها و نهاد های داخلی و بین المللی به منظور ارتقاء سلامت بینایی در سطح جامعه

5- آموزش نیروهای متخصص و کارآمد در زمینه پیشگیری، غربالگری، درمان و بازتوانی نابینایی و کم بینایی

6- تولید دانش در جهت ارتقاء سلامت جامعه

7- ظرفیت‌ سازی برای ارتقاء کمیت و کیفیت و ارتقاء روش‌های پژوهش

8- سازماندهی و برنامه‌ریزی هدفمند پژوهش‌ها براساس اولویت‌ها و نیازهای ملی

 

 

اهداف عینی

 

1- تعیین بار بیماریهای چشمی و تاثیر آنها بر پیامدهای بینایی و کمک به جمع آوری داده ها برای ارزیابی سرویس خدمات چشم

2- تامین نیروی انسانی در سطوح متفاوت مراقبت از چشم و افزایش آگاهی عمومی در زمینه پیشگیری از نابینایی قابل اجتناب و سلامت چشم

3- پایلوت مداخلات سیستم بهداشتی در حوزه مراقبت از چشم و پیشگیری از نابینایی

تنظیمات قالب